หน้าที่ของคณะกรรมการกีฬาว่ายน้ำ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ลงความเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการ การเลื่อนการแข่งขันในกรณีที่กำหนดไว้ในกติกา แต่การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจะดำเนินไปได้ก็ต่อเมื่อมีคณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยในด้านต่างๆตามกฎระเบียบที่บัญญัติไว้ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญไม่แพ้กรรมการจัดการแข่งขันในกีฬาชนิดนี้

คณะกรรมการกีฬาว่ายน้ำแบ่งออกเป็นหลายด้าน เพื่อดูแลความเรียบร้อย เนื่องจากกีฬาชนิดนี้จำเป็นต้องสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและมีกฎเยอะ จึงทำให้หน้าที่ของคณะกรรมการมีความสำคัญและแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 1. ผู้ตัดสินชี้ขาด เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย ควบคุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มีอำนาจสูงสุดที่คอยให้คำชี้แนะแก่เจ้าหน้าที่ และเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก
 2. ผู้รับรายงานตัว มีหน้าที่   กรอกรายชื่อนักกีฬาลงแบบฟอร์มแต่ละประเภทที่ลงแข่งขัน
 3. ผู้ปล่อยตัว เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ ที่มีอำนาจควบคุมการแข่งขัน เมื่อได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสินชี้ขาด ให้ปล่อยตัวนักกีฬาระยะห่างจากขอบสระ 5 เมตร
 4. หัวหน้าผู้จับเวลา รวบรวมแบบฟอร์มบันทึกเวลาของนักกีฬาแต่ละคน ในกรณีที่นาฬิกาเรือนนั้นไม่สามารถจับเวลาได้ จะมีหน้าที่ ตรวจสอบนาฬิกาเรือนนั้น
 5. กรรมการจับเวลา มีหน้าที่ จับเวลาเมื่อสัญญาณเริ่ม และหยุดเมื่อผู้เข้าแข่งขันว่ายประเภทของตัวเองเสร็จสิ้น โดยนาฬิกาแต่ละเรือน ได้รับจากคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
 6. หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว ทำหน้าที่     ควบคุมกรรมการดูการกลับตัว หากพบความผิดปกติการทำผิดกติกาต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบ
 7. กรรมการดูการกลับตัว มีหน้าที่   เตือนผู้เข้าแข่งขันในลู่ของตนเองเมื่อว่ายเข้ามาเหลือระยะอีก 5 เมตร
 8. กรรมการดูฟาว์ล มีหน้าที่ ช่วยดูการกลับตัวของกรรมการที่ทำหน้าที่ส่วนนี้ บันทึกการทำผิดกติกาของผู้เข้าแข่งขันให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบ หน้าที่นี้ต้องเข้าใจในกฎกติกาของกีฬาเป็นอย่างดี
 9. หันหน้ากรรมการเส้นชัย มีหน้าที่   มอบหมายให้กรรมการเส้นชัยอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ รอรวบรวมข้อมูลลำดับการแข่งขัน ส่งให้ผู้ตัดสินชี้ขาด และบันทึกข้อมูลลงในเครื่องอัตโนมัติ หลังการแข่งขันแต่ละประเภทสิ้นสุด
 10. กรรมการเส้นชัย มีหน้าที่   กดปุ่มสัญญาณ โดยไม่กีดขวางการจับเวลาของกรรมการในส่วนนั้น
 11. เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน มีหน้าที่   ตรวจสอบผลการแข่งขันแต่ละประเภท ด้วยการตัดสินใจภายในกฎกติกาที่กำหนดไว้

ทุกครั้งที่มีการจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ คณะกรรมการเหล่านี้คือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้ และเพื่อความเป็นธรรมแก่นักกีฬา คณะกรรมการไม่ควรละเลยในหน้าที่ ควรทำหน้าที่ตามกฎระเบียบที่บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น เฉพาะกรณีที่สามารถอนุโลมได้ตามกฎ